Ritning till bygglov & bygganmälan

Arkitekt för bygglov eller bygganmälan, vi hjälper er med de ritningar som krävs för de flesta bostadsprojekt. Bygglov kan även behövas för plank, markpåverkan och vissa förändringar inomhus. Bygganmälan görs för några väl definierade projekt, till dessa handlingar kräver kommunen också ritningar. Se din kommuns hemsida.

Arkitop arkitekter gör gärna era bygglovsritningar, från utbyggnad till nybyggnad och från friggebod till villa och större bostad.

 

för om- & tillbyggnad

När ni ska bygga ut och ritning av befintlig byggnad saknas (vanligt för äldre hus) så behöver byggnaden mätas noggrant och nya ritningar upprättas. Då ritningar finns på papper görs nya bygglovsritningar i CAD. Snabbast görs nya ritningar om CAD-filer finns att tillgå på befintligt hus. Ritningar för bygglov och bygganmälan räcker oftast som underlag till offerter från hantverkare.


för nybyggnad

När ni ska bygga nytt hus är bygglovsritningen ofta tillräcklig för att kunna ta in offerter från byggare. Efter modell och skisser görs ritningar i skala 1:100 och 1:400, med planer, fasader och sektioner samt situationsplan. Senare i processen behövs också byggnadsritningar dessa gör vi gärna hos arkitop, medan ritning för markarbeten där geologisk undersökning behövs, el- och VVS-ritningar m.fl. göras av specialiserat företag. Oftast i tätt samarbete med oss på arkitop. Vi på arkitop hjälper också gärna till med ljussättning, utveckling av inredning, arkitektoniska delar av trädgård och utomhusmiljöer osv.

 

Lovförfarande

Tillsammans med bygglovsritningen lämnas ansökningsblanketter samt eventuellt en ansökan hos annan myndighet exempelvis miljönämnden.

Kommunen tar en avgift för handläggande av bygglov, oftast mellan 3.000:- och 25.000:- beroende på kommun och projektstorlek. Tiden för handläggandet, alltså från inlämnande av handlingar till dess kommunen meddelar sitt beslut brukar vara 3 - 20 veckor, också beroende på kommun och projektstorlek, egentligen tillåts ej längre handläggningstid än 10 veckor. Beslutet kan överklagas inom 3 veckor annars träder det i laga kraft och kan inte överklagas utan en ny ansökan måste lämnas in. Attefallsregler är specifika och lovtiden brukar vara kortare. Oavsett om ni avser bygga fritidshus eller helårsbostad som betecknas som huvudbyggnad behövs bygglov, så snart huvudbyggnad finns kan attefallsreglerna användas. Tillbyggnad större än 15 kvm kräver bygglov för såväl sommarstuga, radhus m.fl.

 

Bygglov regleras i plan- och bygglagen (PBL). Varje kommun ska enligt denna lag ha en nämnd som hanterar frågor om bygglov. Denna nämnd kallas oftast byggnämnd, olika kommuner kan ha olika rutiner. Ett bygglov gäller 2-5 år, beroende på kommun och typ av projekt. Efter det att bygglovet blivit godkänt men innan byggstart måste byggherren få ett startbesked från kommunen som, vid behov, föregås av samråd exempelvis ’tekniskt’ eller med grannar. Bygget måste vara färdigt senast 5 år efter lovbeslutet. Bygglovsprocessen är densamma oavsett om huset är arkitektritat eller 'kataloghus'. Arkitektfirman arkitop arkitekter är gärna behjälplig under hela lovprocessen.

Mer information om förfarandet under rubriken 'anlita arkitekt'.

 

Läs mer på din kommuns hemsida, där specifika krav och rutiner skall finnas beskrivna. Aktuella blanketter kan laddas ner och ’kartunderlag för situationsplan’ kan beställas. I vissa fall har kommunen ritningar på din byggnad.